GRUNDIG- REGJISTRIMI
PËR 5 VITE GARANCI

Urime për zgjedhjen e Grundig UHD TV. Ne jemi përgjegjës për cilësinë e produkteve tona, prandaj për modelet Ultra HD ne ju ofrojmë një garanci të zgjatur në kohëzgjatje prej 5 vitesh.

Që të përfitoni një garanci të zgjatur pesëvjeçare, duhet të regjistroni TV tuaj jo më vonë se më 31.1.2021.

Nëse keni ndonjë pyetje apo dyshim rreth regjistrimit, ju lutemi na shkruani në info-ks@grundig5.com dhe ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni me kujdes pjesët e mëposhtme:

EMRI I MODELIT*:

Futni të dhënat e blerjes:

Për të përfunduar regjistrimin, ju lutemi konfirmoni:

I pranoj kushtet e përgjithshme të garancisë

* = pjesët e detyrueshme


AFATET DHE KUSHTET E GARANCISË SË ZGJATUR

1. Garancia e zgjatur zbatohet vetëm për modelet e mëposhtme të TV Grundig:
TV LED GRUNGIG 43GEU7800B, TV LED GRUNDIG 43GDU7500W, TV LED GRUNDIG 43GDU7500B, TV LED GRUNDIG 49GDU7500B, TV LED GRUNGIG 50GEU7800B, TV LED GRUNDIG 50GEU7900B, TV LED GRUNDIG 55GEU8900B, TV LED GRUNDIG 55GEU7900B, TV LED GRUNDIG 55GDU7500B, TV LED GRUNDIG 55GDU7500W, TV LED GRUNDIG 65GDU7500B, TV LED GRUNDIG 55GUB8966, TV LED GRUNDIG 43GEU7900B, TV LED GRUNDIG 55GEU7900W, TV LED GRUNDIG 65GEU7900B,

2. Garancia e zgjatur zbatohet vetëm për blerjen e modeleve të TV Grundig nga pika 1, të blera në periudhën nga 30.11.2020. deri më 31.12.2020. Produktet duhet të regjistrohen në këtë formular jo më vonë se më 31.1.2021. përndryshe garancia e zgjatur nuk do të zbatohet dhe blerësi ka të drejtë vetëm për garancinë e rregullt dyvjeçare.

3. Kjo garanci e zgjatur zbatohet vetëm për produktet e blera në territorin e Republikës së Kosovës.

4. Deklarata e garancisë mbi garancinë e zgjatur do të konsiderohet e pavlefshme nëse vërtetohet se nuk është e plotë, nëse është modifikuar dhe / ose përmban të dhëna të pasakta të futura gjatë regjistrimit të produktit.

5. Kur aplikoni për zgjatjen e garancisë gjatë periudhës së garancionit të zgjatur, duhet të dorëzoni dokumentet në vijim në qendrën e autorizuar të shërbimit të Grundig:

  • kartën origjinale të garancisë
  • faturën origjinale ose kopjen e saj

6. Vendimi ynë lidhur me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ankesat lidhur me defektet në punë ose materialet e përdorura gjatë periudhës së zgjatur të garancisë do të jenë përfundimtare dhe detyruese dhe blerësi pajtohet t'i përmbahet këtyre vendimeve. Çdo pjesë e dëmtuar e zëvendësuar gjatë periudhës së garancisë së zgjatur do të bëhet pronë e Grundig.

7. Kushtet e garancisë së zgjatur të deklaruara në këtë deklaratë janë në përputhje me kushtet e garancisë së rregullt Grundig të përshkruara në një garanci standarde.Para çdo veprimi, është e nevojshme të lexoni kushtet standarde të garancisë.

8. Kjo garanci e zgjatur është lëshuar në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës dhe në përputhje me praktikat e mira të biznesit të markës Grundig.

9. Gjatë periudhës së garancisë së zgjatur, blerësi ka të drejtën të zëvendësojë produktin vetëm në rast se pajisja nuk mund të riparohet.

10. Gjatë periudhës së garancisë së zgjatur, afati i riparimit nuk është i përcaktuar me ligj dhe mund të jetë më i gjatë se 30 ditë.

11. Kjo garanci e zgjatur është subjekt i kufizimeve dhe përjashtimeve vijuese:

  • dështimi ose dëmtimi i shkaktuar nga Forca Madhore, zjarri, trazirat civile dhe / ose aksidentet
  • dështimet e shkaktuara nga përdorimi i tensionit të gabuar të rrjetit elektrik dhe / ose dëmtimeve pasuese që rrjedhin nga neglizhenca dhe / ose abuzimi
  • përdorimi i cili nuk është në përputhje me manualin e përdoruesit
  • riparimet e kryera nga personat e paautorizuar dhe / ose instalimi i pasaktë i cili nuk i plotëson kërkesat e manualit të përdoruesit
  • produktet e përdorura në ambientet komerciale ose jorezidente.