Njoftim rreth privatësisë së kompanisë – brendet për konsumatorë

Mirësevini në kompaninë Beko. Ky njoftim për privatësinë përshkruan mënyrën se si grumbullojmë, përdorim dhe ndajmë të dhënat tuaja personale, si në rrjet gjatë përdorimit,  beko5.com, grundig5.com, http://www.beko-kosovo.com (“Faqet”) ashtu edhe jashtë rrjetit.

Ju rekomandojmë që të lexoni këtë Njoftim në tërësi për t’u siguruar se jeni informuar plotësisht. Por, për të lehtësuar shikimin e atyre pjesëve të Njoftimit të cilat kanë të bëjnë me juve, kemi ndarë dokumentin në këto seksione:

Kini parasysh se produktet dhe shërbimet tona iu dedikohen personave më të moshuar se 16 vjeç.

Kur i referohemi “Beko”, “ne” ose “neve”, mendojmë për Beko Balkans d.o.o. Beograd dhe kompanitë e saj të ndërlidhura të përfshira në përpunimin e të dhënave tuaja personale. Ne gjithashtu jemi pjesë e grupacionit Arçelik. Më shumë informacione rreth grupacionit Arçelik mund të gjeni në faqen e internetit të Arçelik-ut në këtë link .

Nëse keni pyetje rreth aktiviteteve të përpunimit të të dhënave të kompanisë tonë amë, Arçelik A.S., mund të shikoni politikën e saj të privatësisë këtu.

Nëse keni çfarëdo pyetje rreth asaj se si përdorim të dhënat tuaja personale ose pyetjet në përgjithësi rreth këtij Njoftimi të privatësisë, na kontaktoni nëpërmjet këtij formulari.

 • Kur të hapni një llogari tek ne.
 • Kur të merrni pjesë në gara ose promovime.
 • Kur të vendosni të merrni pjesë në anketa të cilat jua dërgojmë.
 • Kur të na kontaktoni nëse keni pyetje ose ankesa.
 • Kur të vizitoni faqet tona të internetit dhe përdorni llogarinë tuaj për blerjen e produkteve dhe shërbimeve. Kur të vizitoni faqet tona të internetit, gjithashtu automatikisht mbledhim informacione me anë të biskotave dhe teknologjive të ngjashme. Me këto mund të menaxhoni kur të vizitoni faqet tona të internetit. Për informacione shtesë shihni Njoftimet tona rreth biskotave .
 • Kur të na kontaktoni për shërbime pas shitjes, siç janë intervenimet e shërbimit ose zëvendësimi i produktit.
 • Kur të bleni polisën e planit të përmirësimeve dhe kujdesit ose një garancion të zgjatur, do të grumbullojmë të dhënat personale që t’ia dërgojmë partnerëve tanë të biznesit për të menaxhuar me polisën tuaj. Kur të vini në kontakt me neve në rrjetet sociale- p.sh. ku lini komente ose pyetje në njërën nga faqet tona në rrjete sociale.
 • Kur dikujt tjetër ia keni dhënë lejen që të ndajë informacionet me neve, ruhet të dhënat rreth jush. Për shembull, nëse bleni produktet tona të shitësve të pavarur ose nëse keni pranuar biskota për shpallje ose analitikën e palëve të treta.
 • Kur plotësoni çfarëdo formulari, për shembull kur regjistroni pajisjen tuaj tek ne për të aktivizuar garancinë e produktit.
 • Gjithashtu, grumbullojmë, përdorim dhe ndajmë të dhënat e përmbledhura siç janë të dhënat statistikore ose demografike për qëllime të ndryshme. „Të dhënat e grumbulluara“ kanë të bëjnë me informacionet të cilat mund të nxirren nga të dhënat tuaja personale, por të cilat nuk do të zbulojnë identitetin tuaj direkt ose indirekt, p.sh. të dhënat e grumbulluara të cilat iu referohen të gjithë vizitorëve të faqes tonë të internetit.

Nëse na dërgoni të dhënat personale të personave të tretë (siç është situata kur dërgoni ankesë për produktet e anëtarit të familjes), duhet të siguroheni që të njoftoni palën e tretë relevante para se të ndani të dhënat e tyre personale me neve ashtu që do ti tregoni këtë Njoftim të privatësisë, duke i sqaruar që të dhënat e tyre personale do të përpunohen në përputhje me këtë Njoftim të privatësisë dhe të merret aprovimi i tyre, aty ku është e nevojshme.

Kur në këtë Njoftim për privatësinë flasim për “të dhënat personale”, kjo do të thotë të gjitha informacionet të cilat mund të përdoren vetvetiu ose në kombinim me informacione tjera për identifikimin tuaj.

Llojet e të dhënave të cilat i grumbullojmë janë dhënë në vazhdim:

 • Nëse bleni produktin nga ne ose keni një llogari online tek ne, mund të grumbulloni këto të dhëna: Emrin tuaj, gjininë, adresën për llogaritje/dërgesë, numrin e telefonit, email adresën, emrin e shfrytëzuesit, të dhënat rreth pagesës (duke përfshirë të dhënat e kartelës).
 • Të dhënat e preferencave të marketingut, duke përfshirë edhe atë nëse jeni të kënaqur që ndajmë të dhënat me cilëtdo partnerë të pavarur.
 • Të dhënat rreth ndërveprimit tuaj me neve kur na kontaktoni nëpërmjet call qendrave tona, në rrjete ose në çfarëdo mënyre tjetër.

Për shembull, aty ku thirrni call qendrat tona mund të grumbullojmë informacione të marketingut (siç janë informacionet rreth shprehive/preferencave/sjelljes dhe informacione të tjera të shënuara gjatë bisedës me juve) detaje të ankesave ose komenteve të cilat i paraqitni, detajet e blerjes tuaj dhe të gjitha produkteve të cilat kërkojnë servisim (duke përfshirë shifrën e produktit, mangësitë e gjetura, riparimet, shitjen me shumicë dhe shpenzimet e garancive të zgjatura) dhe informacionet për rrethanat tuaja personale, të cilat janë relevante për ofrimin e shërbimeve tona. Nëse thirrni për të kërkuar zëvendësimin e produktit, gjithashtu mund të përpunojmë të dhënat tuaja rreth pagesës. Kini parasysh që thirrjet në call qendrat tona mund të regjistrohen me qëllim të kontrollimit të cilësisë.

 • Detajet e historisë së blerjes tuaj, duke përfshirë modelin dhe numrin serik të produkteve të blera, të objekteve të shitjes me pakicë (kur nuk keni blerë produktin direkt nga ne) dhe datën e blerjes. Gjithashtu do të grumbullojmë të dhënat e lartëpërmendura për kontakt kur regjistroni produktin tuaj për shkak të garancisë tonë.
 • Të dhënat rreth kartelës së pagesës.
 • Detajet e ndërveprimit tuaj me neve nëpërmjet faqeve tona në rrjetet sociale. Për shembull, kur interesoheni për produktet tona ose lini komente të tjera në llogarinë tonë të Fejsbukut, mund të grumbullojmë këtë koment dhe të gjitha të dhënat tjera personale në atë koment (psh. emrin tuaj përdorues në rrjetet sociale dhe çfarëdo të dhënash tjera të profilit lidhur me komentin).
 • Kopjet e dokumenteve të cilat na dërgoni për të dëshmuar moshën ose identitetin aty ku kërkohet me ligj. Për shembull, nëse na dërgoni kërkesë e cila iu referohet të dhënave tuaja personale, ndoshta do të na duhen informacione shtesë për të vërtetuar identitetin tuaj. Prandaj do të përpunojmë të dhënat personale që përmbahen në dokumentet personale të cilat i keni përzgjedhur që të na dërgoni.
 • Informacionet të cilat i grumbullojmë përmes biskotave dhe teknologjive të tjera. Të dhënat të cilat i grumbullojmë automatikisht përfshijnë llojin e kërkuesit të uebit ose pajisjes mobile, sistemi juaj operativ, IP adresa juaj, faqet e destinacionit të URL-së dhe ueb faqet referente, koha dhe data e vizitës së uebfaqeve dhe termet të cilat i përdorni për kërkim për të ardhur deri tek Faqja e internetit. Për më shumë informacione, shihni Njoftimin për biskota.

Ndoshta ekzistojnë rrethana në të cilat duhet të përpunojmë informacionet e ndjeshme për ju, të cilat janë të njohura si „kategori të posaçme të të dhënave personale“. Për shembull, mund të grumbullojmë detaje të caktuara për shëndetin tuaj (për shembull, dëmtimi i shikimit ose dëgjimit) kur rezervojmë riparime të produkteve, nëse konsideroni që inxhinierët tanë do të kenë nevojë për këto informacione kur t'ju vizitojnë për të kryer riparime

Sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave ekzistojnë disa arsye të ndryshme për shkak të cilave mund të grumbullojmë dhe të përpunojmë të dhënat tuaja personale. Ato përfshijnë:

Pëlqimi. Këtu na keni dhënë pëlqimin për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime të caktuara. Për shembull, aty ku shënoni fushën për parapagesë në biltenin tonë elektronik.

Zbatimi i obligimeve kontraktuale. Në disa rrethana na nevojiten të dhënat tuaja personale për të qenë në përputhje me obligimet kontraktuale. Për shembull, nëse bleni pajisjen nëpërmjet faqeve tona të internetit, do të grumbullojmë të dhënat për adresën tuaj për t’ju dërguar produktin. 

Plotësimi i obligimit ligjor. Nëse ligji e parashikon, ndoshta duhet të grumbullojmë dhe të përpunojmë të dhënat tuaja personale. Për shembull, për të marrë garanci për produktet të cilat i keni blerë.

Interesat ligjore. Të dhënat tuaja mund t’i përpunojmë aty ku është e nevojshme për interesat tona legjitime të kompanis;, kur kjo nuk i tejkalon interesat tuaja të mbrojtjes së të dhënave dhe të drejtat themelore. Për shembull, do të përdorim të dhënat tuaja kur të na kontaktoni për t’u përgjigjur në pyetjet tuaja, kërkesat lidhur me produktet (duke përfshirë riparimet/zëvendësimet e produktit ose kërkesat për kthimin e mjeteve) dhe ankesat.

Kjo pjesë tregon se si dhe për çfarë do të përdorim të dhënat tuaja personale dhe sqaron bazën ligjore në të cilën mbështetemi në çdo rast. Duhet të kini parasysh se nëse vendosni që të ndani të dhënat tuaja personale me neve, ndoshta do të mund të ju ofrojmë shërbimet ose produktet të cilat i keni kërkuar.

Aty ku është e mundur, të dhënat tuaja personale i përpunojmë për qëllime si në vazhdim, në bazë të obligimeve tona kontraktuale ndaj juve:

 • Për të krijuar dhe menaxhuar llogarinë tuaj online tek ne.
 • Të përpunoni të gjitha porositë të cilat i zbatoni me përdorimin e faqeve tona të internetit, me telefon ose nëpërmjet shitësve të pavarur. Kini parasysh se ndoshta të dhënat tuaja do t’ia dërgojnë ndonjë kompanie tjetër me qëllim të dërgesës së produktit ose shërbimit të cilin e keni porositur.
 • Të ju ofrohen shërbimet pas shitjes, duke përfshirë rezervimin dhe riparimet ose kthimin e produktit, përpunimin e kthimit të parave, dërgimin e pjesëve rezervë dhe pajisjes shtesë dhe sigurimi i garancisë për produktet të cilat i keni blerë.
 • Të menaxhoni me pjesëmarrjen në çfarëdo lloj garash ose promocionesh në të cilat jeni paraqitur dhe të cilat i promovojmë ne dhe/ose partnerët tanë.

Aty ku është e mundur, të dhënat tuaja personale i përpunojmë për qëllimet si në vazhdim, në bazë të pëlqimit tuaj.

 • Me lejen tuaj, do të përdorim të dhënat tuaja personale për të ju njoftuar rreth produkteve dhe shërbimeve tona me anë të postës elektronike ose telefonit. Keni mundësinë që në çdo moment, lirisht të pamundësoni marrjen e materialit të marketingut përmes cilido nga kanalet.
 • Me lejen tuaj, do të ndajmë të dhënat tuaja personale me kompanitë tona të pavarura, të ndërlidhura dhe me partnerët aty ku keni vendosur për pranimin e komunikimit të marketingut nga ata.
 • Me pëlqimin tuaj të shprehur, do të përpunojmë kategori të posaçme të të dhënave tuaja personale që të rezervojmë vizitat e servisit dhe të kryejmë riparimet e produkteve.

Kini parasysh: Nëse na keni dhënë pëlqimin, mund ta tërhiqni atë në çdo moment duke na kontaktuar me përdorimin e detajeve të dhëna në pjesën „Si mund të na kontaktoni“. Kjo nuk do të ndikojë në aftësinë tonë që të mbështetemi në pëlqimin tuaj për çfarëdo përpunimi që është zhvilluar në bazë të asaj, para se të keni tërhequr pëlqimin.

Aty ku është e mundur, të dhënat tuaja personale i përpunojmë për qëllimet në vazhdim në përputhje me obligimet tona ligjore.

 • Të ju dërgojmë komunikimet lidhur me shërbimet të cilat janë përshkruar me ligj ose që janë të domosdoshme për të ju njoftuar për përditësimet e shërbimeve të cilat i ofrojmë. Për shembull, informacionet e nevojshme me ligj të cilat kanë të bëjnë me porositë tuaja, njoftimet për rikujtimin e produktit ose përditësimin e Njoftimit tonë rreth privatësisë ose kushtet dhe dispozitat.
 • Për t'ju siguruar garanci për produktet që i keni blerë.
 • Për t'ju siguruar riparim, kthim të parave ose zëvendësim të produktit që e keni blerë, për shkak të mospërputhshmërisë ose në rast të mungesave latente/të fshehura.
 • Për verifikimin e moshës ose identitetit tuaj aty ku kërkohet me ligj.

Aty ku është e mundur, të dhënat tuaja personale i përpunojmë për këto qëllime në bazë të interesave tuaja legjitime.

 • Për përpunimin e pagesave dhe parandalimin e transaksioneve të rrejshme.
 • Të përgjigjemi në pyetjet tuaja, kërkesat lidhur me produktet (duke përfshirë riparimet/ zëvendësimet e produktit ose kërkesat për kthimin e parave) dhe ankesat.

Ju lutemi vini re se ne mund të mbajmë të dhëna për korrespodencën tuaj me ne në mënyrë që t'ju informojmë për çdo komunikim në të ardhmen dhe të tregojmë se si kemi komunikuar me ju gjatë gjithë procesit. Ne gjithashtu mund ta përdorim këtë informacion për të informuar strategjinë tonë të marketingut, për shembull duke regjistruar detaje të zakoneve, preferencave dhe sjelljes së klientëve ndaj produkteve dhe shërbimeve të caktuara.

 • Për t'ju dërguar kërkesa për reagime dhe sondazhe dhe për të kryer hulumtime të tregut në mënyrë që të mund të përmirësojmë shërbimet tona dhe të vlerësojmë kënaqësinë e klientit.
 • Për të krijuar profilin tuaj duke përdorur informacionin që mbledhim për ju (siç përshkruhet në titullin "Çfarë lloje të informacionit personal mbledhim?") Kjo do të na ndihmojë të personalizojmë produktet dhe shërbimet tona dhe komunikimin tonë të marketingut me ju.
 • Për t'ju siguruar me përmbajtje përkatëse të faqes në internet përmes faqeve tona dhe për të vlerësuar dhe kuptuar efektivitetin e përmbajtjes që ju ofrojmë.
 • Për të menaxhuar dhe mbrojtur faqet tona (duke përfshirë zgjidhjen e problemeve, analizën e të dhënave, testimin, mirëmbajtjen e sistemit, mbështetjen, raportimin dhe mbajtjen e të dhënave).
 • Për të përdorur analizat e të dhënave për të përmirësuar faqet tona, përmbajtjen, marketingun dhe përvojën e përdoruesit.
 • Për të mbrojtur biznesin tonë dhe llogarinë tuaj nga mashtrimet dhe aktivitetet tjera joligjore.

Për të mbrojtur ose zbatuar të drejtat tona ligjore, të tilla si mbrojtjen e kompanisë sonë në rast të mosmarrëveshjeve ligjore.

Të dhënat tuaja personale ndonjëherë i ndajmë me persona të tretë. Llojet e personave me të cilët ndajmë të dhënat personale janë përshkruar në vazhdim:

Kompanitë tjera në grupin Arçelik 

Të dhënat tuaja personale mund t’i ndajmë me kompanitë tjera të cilat i takojnë grupit Arçelik, duke përfshirë kompaninë tonë amë Arçelik A.S. në Turqi, që të dhënat tuaja personale mund t’i përdorin për qëllime dhe në mënyrë që është në përputhje me informacionet e dhëna në këtë Njoftim për privatësinë. Konkretisht, Arçelik A.S. do të përpunojë disa të dhëna tuaja personale me qëllim të analizës dhe raportimit në nivel global në bazë të interesave të veta legjitime në zhvillimin e biznesit të grupacionit Arçelik dhe me respektimin e rregullave lokale. Arçelik A.S. mund të zbulojë të dhënat tuaja personave të tretë (siç janë ofruesit e shërbimeve, agjentët dhe organet publike dhe institucionet) aty ku është e nevojshme për Arçelik A.S. që në mënyrë të zakonshme të kryejë aktivitetet e veta të biznesit në përputhje me qëllimet e lartëpërmendura dhe sipas kërkesave dhe lejeve të ligjeve në fuqi. 

Ofruesit e shërbimeve

Të dhënat tuaja personale mund t’ia zbulojmë kompanive të cilat na ofrojnë shërbime neve dhe anëtarëve tjerë të grupacionit Arçelik.

Shembujt e llojeve të ofruesve të shërbimeve me të cilët punojmë, përfshijnë:

 • Kompanitë e IT të cilat menaxhojnë faqet e internetit në emrin tonë,
 • Kompanitë për dërgesa siç janë shërbimet e dërgesave të cilat jua dorëzojnë produktet tona,
 • Kompanitë për marketing direkt të cilat na ndihmojnë në menaxhimimin e komunikimit me juve në formë elektronike,
 • Kompanitë për shërbime të klientëve të cilat menaxhojnë me call qendrat tona,
 • Ofruesit e shërbimeve të pagesave të cilët menaxhojnë me pagesat tona të rrjetit, aty ku bleni produktet nëpërmjet faqeve tona të internetit dhe
 • Rrjeti ynë i inxhinierëve të cilët ofrojnë shërbime të riparimeve të produkteve dhe shërbimeve të cilat i keni blerë tek ne.

Ofruesit tanë të shërbimeve janë të obliguar që të dhënat tuaja personale t’i ruajnë në fshehtësi dhe nuk guxojnë t’i përdorin për çfarëdo qëllimi përveç për kryerjen e shërbimeve të cilat i kryejnë për ne.

Palët e treta kur këtë e kërkon ligji

Të dhënat tuaja personale mund t’ia zbulojmë palës së tretë nëse është e domosdoshme dhe nëse është në përputhje me obligimin ligjor ose me vendimin e organit gjyqësor, organit publik ose trupit qeveritar ose nëse zbulimi është i domosdoshëm për shkak të sigurisë nacionale, zbatimit të ligjit ose për çështje të tjera të rëndësishme për interesin publik.

Partnerët e biznesit

Të dhënat tuaja mund t’i ndajmë me partnerët tanë të biznesit për qëllime të tyre nëse është e domosdoshme për ofrimin e produkteve të shërbimeve ndaj juve.

Të dhënat tuaja personale gjithashtu mund t’ia dërgojmë palëve të treta me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, por vetëm aty ku keni dhënë pëlqimin kur keni dhënë të dhënat tuaja personale.

Këshilltarët profesional

Të dhënat personale mund t’ia zbulojmë këshilltarëve profesional, si avokatëve, auditorëve dhe punëtorëve të sigurimit, sipas nevojës gjatë shërbimeve profesionale të cilat na ofrojnë.

Palët e treta lidhur me shitjet e biznesit 

Nëse shesim ose transferojmë pasuri ose përfshihemi ndryshe në një bashkim ose transferim të biznesit/aseteve, ne mund të transferojmë informacionin tuaj personal te një ose më shumë palë të treta si pjesë e atij transaksioni. Nëse ka një ndryshim në biznesin tonë, pronarët e rinj mund të përdorin informacionin tuaj personal në të njëjtën mënyrë siç thuhet në këtë Njoftim të privatësisë.

Palët tjera të treta me pëlqimin tuaj

Gjithashtu, mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me persona tjerë të tretë me pëlqimin tuaj për një ndarje të tillë.

Kur ndajmë informacionin tuaj personal me kompani të lidhura ose kompani të tjera me të cilat kemi një kontratë (siç përshkruhet në seksionin “Me kë ndajmë informacionin tuaj personal?”), Ato kompani mund të jenë jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (“EEA”) ), MB - dhe ose vendet tuaja, sipas rastit, në vendet me ligje të ndryshme për mbrojtjen e të dhënave personale nga ligjet e vendit tuaj të qëndrimit. Në veçanti, të dhënat tuaja personale mund të transferohen te kompanitë tona të grupit të vendosura në Turqi,, Arçelik A.S.

Nëse transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë EEA, Mbretërisë së Bashkuar ose vendit tuaj të qëndrimit, ne do të marrim masa për të siguruar që të dhënat tuaja të marrin të njëjtin nivel mbrojtjeje sikur të ishin përpunuar në EEA, Mbretërinë e Bashkuar ose në vendin tuaj të vendbanimit, sipas rastit. Për shembull, ne mund të përfshijmë klauzola standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropian në kontratat tona me palë të treta ose kompani në grupin tonë për të siguruar që ekzistojnë masa mbrojtëse për të mbrojtur informacionin tuaj personal. Ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet në "Si të na kontaktoni" për më shumë informacion mbi masat specifike që kemi marrë.

Kini parasysh se Arçelik A.S. mund të transferojë më tej të dhënat tuaja personale te palët e treta të vendosura në vendet që nuk ofrojnë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave. Transferta të tilla do të bëhen në përputhje me ligjet në fuqi, duke përfshirë, kur është e zbatueshme, kërkesat kontraktuale të përcaktuara në klauzolat standarde të kontratës.

Ne do të ruajmë informacionin tuaj personal për aq kohë sa është e arsyeshme e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Njoftim të Privatësisë dhe në përputhje me ligjet në fuqi. Kjo mund të përfshijë plotësimin e kërkesave ligjore, të kontabilitetit ose raportimit.

Ndërmarrim masa paraprake të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga humbja, keqpërdorimi ose ndryshimi. Ndër masat e tjera, ne bëjmë sigurimin e të dhënave tuaja personale përmes kriptimit, mbrojtjes së fjalëkalimit dhe në mënyrë tjetër kufizojmë qasjen në to.

Fatkeqësisht, transmetimi i informacionit në Internet nuk është plotësisht i sigurt. Ndërsa ne do të përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal në përputhje me ligjin, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal që na transmetohet përmes mjeteve të pasigurta; çdo transferim i tillë shkon në rrezikun tuaj.

Gjithashtu duhet të vazhdoni të ndërmerrni hapa për të mbrojtur informacionin tuaj personal, si shmangia e përdorimit të ID-ve ose fjalëkalimeve të dukshme ose të parashikueshme të përdoruesit, ndryshimi i fjalëkalimeve në intervale të rregullta, duke u kujdesur që të mos i zbuloni fjalëkalimet tuaja askujt tjetër dhe të mos jepni pëlqimin një pale të tretë për të hyrë në llogarinë tuaj të përdoruesit dhe në të dhënat personale.

Keni këto të drejta lidhur me të dhënat personale të cilat ne i përpunojmë, nën kushtet e përcaktuara me ligjin në fuqi:

 • të kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale (të njohur edhe si „kërkesa e lëndës për qasje“) dhe informacione tjera të caktuara për përpunimin tonë të informatave tuaja personale të cilave iu është dedikuar ky Njoftim për privatësinë,
 • të kërkojë përmirësimin e informacioneve personale të pasakta ose të paplotësuara, 
 • të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja ose kufzimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale;
 • të bëni vërejtje ndaj përpunimit tonë të të dhënave personale;
 • të tërhiqni çfarëdo miratimi që keni dhënë;
 • që nën kushte të caktuara të kërkoni transferimin e të dhënave;
 • të paraqitni ankesë tek organi kompetent për mbrojtjen e të dhënave dhe
 • të ndaloni disa vendime të caktuara të automatizuara të cilat i marrim rreth jush, të cilat kanë pasoja juridike ose në ndonjë tjetër mënyrë të ngjashme. Ne zakonisht nuk bëjmë vendime të automatizuara, por nëse e bëjmë një gjë të tillë, do të sqarojmë qartë se ku merren vendimet e tilla.

Për të realizuar të drejtat tuaja, na kontaktoni duke përdorur të dhënat e kontaktit nga pjesa „Si të na kontaktoni“.

Palët e treta, faqet e internetit të të cilave mund të vizitoni pasi të klikoni në linkun nga Faqet e internetit, mund të kenë politika më pak të rrepta të privatësisë. Ne nuk kemi kontroll mbi këto udhëzime dhe ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e tyre të privatësisë përpara se të siguroni informacione personale për faqet e tilla të internetit.

Ne përdorim biskota dhe teknologji të ngjashme në faqet tona. Biskota është një skedar i vogël që shkarkohet në pajisjen tuaj kur hyni në një faqe në internet. Biskota përmban informacion në lidhje me ju dhe vizitën tuaj në faqet tona. Biskotat përdoren gjerësisht për të bërë funksionimin e faqeve në internet, për të diferencuar përdoruesit unikë dhe për të mësuar se si përdoruesit ndërveprojnë me faqet e internetit. Ju lutemi shikoni Njoftimin tonë për biskota për më shumë informacione se si ne përdorim biskotat dhe teknologjitë e ngjashme.

Ju mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj në çdo kohë në mënyrë që biskotat të mos pranohen. Vizitoni http://www.allaboutcookies.org/për të mësuar më shumë rreth bllokimit të biskotave. Ju lutemi vini re se nëse bllokoni plotësisht biskotat, shumë faqe të internetit nuk do të funksionojnë siç duhet dhe disa veçori në faqet tona nuk do të funksionojnë aspak.

Ju mund të menaxhoni biskotat tuaja të vendosura nga kjo faqe në internet duke klikuar butonin më poshtë:

Menaxho biskotat + listën e biskotave

Organet mbikëqyrëse janë organe publike të pavarura që monitorojnë zbatimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave përmes kompetencave hetimore dhe korrigjuese. Ato ofrojnë këshilla të ekspertëve për çështjet e mbrojtjes së të dhënave dhe trajtojnë ankesat e paraqitura për shkelje të ligjit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Në përgjithësi, kontakti kryesor për çështjet e mbrojtjes së të dhënave është Autoriteti Mbikëqyrës në vendin ku ka selinë kompania/organizata. Sidoqoftë, nëse ajo kompani/organizatë përpunon të dhëna në vende të ndryshme ose është pjesë e një grupi ndërmarrjesh të vendosura në vende të ndryshme, ai kontakt kryesor mund të jetë autoriteti mbikëqyrës në një vend tjetër.

Për vendet e ZEE-së (Zonës Ekonomike Evropiane) gjeni Autoritetin tuaj Mbikëqyrës Kombëtar duke klikuar Për vendet e ZEE-së (Zona Ekonomike Evropiane) gjeni Autoritetin tuaj Mbikëqyrës Kombëtar duke klikuar këtu

Herë pas here, ne mund ta ndryshojmë dhe përditësojmë këtë Njoftim të privatësisë. Të gjitha ndryshimet në njoftimin tonë të privatësisë do të postohen në këtë faqe. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim material ose ndryshim në këtë Njoftim të privatësisë dhe do t'ju ofrojmë një kopje të Njoftimit të privatësisë të ndryshuar duke përdorur adresën tuaj të postës elektronike të dhënë për ne ose në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme që siguron që ju të njoftoheni për çdo ndryshim në këtë Njoftim të privatësisë

Ky njoftim i privatësisë për herë të fundit është përditësuar më 28.06.2021.Copyright © 2024. www.grundig5.com