RREGJISTRIMI I NJE
GARANCIE 2+3 VJEÇARE GRUNDIG

Urime për zgjedhjen e televizorit Grundig UHD. Ne jemi përgjegjës për cilësinë e produkteve tona, prandaj për modelet Ultra HD ne ju ofrojmë garanci 2+3 vite ekstra.

Për të përfituar një garanci ekstra pesëvjeçare, duhet të regjistroni televizorin tuaj jo më vonë se data 30.09.2020.

Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi rreth regjistrimit, ju lutemi na shkruani në info-al@grundig5.com dhe ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni me kujdes seksionet e mëposhtme:

Emri i modelit:

Ju lutem fusni të dhënat e blerjes:

Për të kompletuar rregjistrimin, ju lutem konfirmoni:

I PRANOJ KUSHTET E PËRGJITHSHME TË GARANCISË

* = Seksionet e detyrueshme.


Termat dhe kushtet e garancisë ekstra

1. Garancia ekstra aplikohet vetëm në modelet e mëposhtme të televizorëve Grundig:
40 VLX 6000 BP , 40 VLX 7700 WP , 40 VLX 7730 BP , 40 VLX 7730 WP , 40 VLX 8681 BP , 40 VLX 8720 BP , 43 VLX 6740 BP , 43 VLX 7710 BP , 43 VLX 7730 BP, 43 VLX 7730 WP, 48 VLX 8573 BP , 48 VLX 8582 BP , 48 VLX 8582 SP , 48 VLX 8582 WP , 48 VLX 9470 BP, 49 VLX 7710 BP, 49 VLX 7730 BP , 49 VLX 7730 WP , 49 VLX 8681 BP, 49 VLX 8720 BP, 49 VLX 9681 SP, 55 VLX 7000 BP , 55 VLX 7730 BP , 55 VLX 7730 WP , 55 VLX 8484 BL, 55 VLX 8573 BP , 55 VLX 8582 BP , 55 VLX 8582 SP , 55 VLX 8681 BP, 55 VLX 8720 BP, 65 VLO 9795 SP , 65 VLX 8725 BP , 65 VLX 9681 SP, 65 VLO 9790 SP, DD Fine Arts 65 FLX 9591 BP , FINE ARTS 55 FLX 9492 SP, Fine Arts 55 FLX 9591 BP , Fine Arts 55 FLX 9690 SP , Fine Arts 65 FLX 9690 SP , 43 VLX 7800 BP, 43 VLX 6820 BP, 49 VLX 7800 BP, 49 VLX 6820 BP, 55 VLX 7800 BP, 55 VLX 6820 BP, 40 VLX 7810 BP, 43 VLX 7700 WP, 49 VLX 7700 WP, 55 VLX 7700 WP, 65 VLX 7730 BP, 43 VLX 6900 BP, 43 VLX 7810 BP, 49 VLX 7810 BP, 55 VLX 7810 BP, 55 VLX 7710 BP, FINE ARTS 65 FLX 9492 SP, 43 VLX 7840 BP, 43 VLX 7850 WP, 43 VLX 7850 BP, 49 VLX 7840 BP, 49 VLX 7850 WP, 49 VLX 7850 BP, 55 VLX 7840 BP, 55 VLX 7850 WP, 55 VLX 7850 BP, 65 VLX 7840 BP, 65 VLX 7850 BP, 43 GEU 7800B, 50 GEU 7800B, 43 GDU 7500B, 43 GDU 7500W, 49 GDU 7500B, 49 GDU 7500W, 55 GDU 7500B, 55 GDU 7500W, 65 GDU 7500B, 49 GEU 8800B, 49 GEU 8800A, 49 GEU 8900B, 49 GEU 8900A, 49 GEU 8900C, 55 GEU 8800B, 55 GEU 8800A, 55 GEU 8900B, 55 GEU 8900A, 55 GEU 8900C, 65 GEU 8800B, 65 GEU 8800A, 65 GEU 8900B, 65 GEU 8900A, 65 GEU 8900C, 55 GEU 8990B, 55 GEU 8990A,

2. Garancia ekstra zbatohet vetëm për blerjen e modeleve të TV Grundig nga pika 1, të blera në periudhën nga 01.07.2020. deri më 31.08.2020. Produktet duhet të regjistrohen në këtë formular jo më vonë se data 30.09.2020. Përndryshe garancia ekstra nuk do të zbatohet dhe blerësi ka të drejtë vetëm për garancinë e rregullt dyvjeçare.

3. Kjo garanci ekstra zbatohet vetëm për produktet e blera në territorin e Republikës së Shqipërisë.

4. Deklarata e garancisë mbi garancinë e zgjatur do të konsiderohet e pavlefshme nëse vërtetohet se nuk është e plotë, nëse është modifikuar dhe / ose përmban të dhëna të pasakta të futura gjatë regjistrimit të produktit.

5. Gjatë aplikimit për riparimin nga garancia gjatë periudhës së garancisë së zgjatur, duhet të dorëzoni në qendrën e autorizuar të shërbimit të Grundig:

  • kartën origjinale të garancisë
  • faturën origjinale ose kopjen e saj

6. Vendimi ynë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ankesat lidhur me defektet në prodhim ose materialet e përdorura gjatë periudhës së garancisë së zgjatur do të jetë përfundimtar dhe detyrues dhe blerësi pajtohet t'i përmbahet këtyre vendimeve. Çdo pjesë e dëmtuar e zëvendësuar gjatë periudhës së garancisë së zgjatur do të bëhet pronë e Grundig.

7. Kushtet e garancisë së zgjatur të përmendura në këtë deklaratë janë në përputhje me kushtet e rregullta të garancisë Grundig të përshkruara në një garanci standarde. Para çdo veprimi, është e nevojshme të lexoni kushtet standarde të garancisë.

8. Kjo garanci e zgjatur është lëshuar në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me praktikat e biznesit të mirë të markës Grundig.

9. Gjatë periudhës së garancisë së zgjatur blerësi ka të drejtë të zëvendësojë produktin vetëm në rast se pajisja nuk mund të riparohet.

10. Gjatë periudhës së garancisë së zgjatur, afati i riparimit nuk është i përcaktuar me ligj dhe mund të jetë më i gjatë se 30 ditë.

11. Kjo garanci e zgjatur është subjekt i kufizimeve dhe përjashtimeve në vijim:

  • dështimi ose dëmtimi i shkaktuar nga Forca Madhore, zjarri, trazirat civile dhe / ose aksidentet
  • dështimet e shkaktuara nga përdorimi i tensionit të gabuar të rrjetit elektrik dhe / ose dëmtimeve pasuese që rrjedhin nga neglizhenca dhe / ose abuzimi
  • përdorimi i cili nuk është në përputhje me manualin e përdoruesit
  • riparimet e kryera nga personat e paautorizuar dhe / ose instalimi i pasaktë i cili nuk i plotëson kërkesat e manualit të përdoruesit
  • produktet e përdorura në mjedise komerciale ose jorezidente.