GRUNDIG REGISTRACIJA PODALJŠANEGA JAMSTVA - KLIMATSKE NAPRAVE

Čestitamo, da ste izbrali klimatske naprave Grundig. Stojimo za kakovostjo naših izdelkov, zato vam za nekatere modele poleg osnovnega jamstva, ki velja 2 leti, ponujamo podaljšano jamstvo za dodatna 3 leta (skupno trajanje jamstva je 5 let).

Podaljšano jamstvo velja izključno za nakup klimatskih naprav Grundig, kupljenih v obdobju od 01.04.2024 do 30.09.2024. Izdelke je potrebno registrirati preko tega obrazca najpozneje do 30.10.2024. Po končani registraciji izdelka boste na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, prejeli potrdilo o registraciji v PDF dokumentu.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede registracije, nam pišite na
info-si@grundig5.com in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Vaš e-poštni naslov bomo uporabljali izključno za obveščanje o uspešni registraciji podaljšanega jamstva.

MODEL IZDELKA*:


Slika računa*

(jpg, png, pdf, 5 Mb max)

Slika nalepke*

(jpg, png, pdf, 5 Mb max)

Vnesite podatke o nakupu:

Za dokončanje registracije potrdite:

SPREJEMAM SPLOŠNE GARANCIJSKE POGOJE

* = Obvezna polja.


1. TRAJANJE DODATNE GARANCIJE:

1.1. Dodatna garancija na izdelek je 36 mesecev (3 leta) in velja po preteku zakonskih 2 let, kar daje pravico do brezplačnega popravila v skladu s pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu.

1.2. Garancija velja od dneva izročitve blaga kupcu, kot je določeno z veljavnimi predpisi, kar se dokazuje z maloprodajnim računom in dobavnico, če obstaja.

1.3. Ta dodatna garancija ne izključuje in ne vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz odgovornosti trgovca (prodajalca) in proizvajalca oziroma nosilca garancije za stvarne napake izdelka v skladu z zakonodajo.

2. UPORABA DODATNE GARANCIJE:

2.1. Ta dodatna garancija velja za izdelke GRUNDIG, kupljene v Republiki Sloveniji.

2.21. Dajalec dodatne garancije se s to dodatno garancijo zavezuje, da bo pod pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu, kupcu zagotovil brezplačno popravilo izdelka, v primeru, da ta ne bo deloval brezhibno.

3. PRED UPORABO DODATNE GARANCIJE

3.1. Pred prijavo napake klicnemu centru GRUNDIG obvezno preverite:

- ali ima izdelek pravilno napajanje;

- ali so vse varovalke pravilne;

- ali so dovodne in odvodne instalacije urejene;

- ali so filtri in podobni priključki pravilno nameščeni;

- kolikšen je tlak vode (*za naprave, ki pri svojem delu uporabljajo vodo);

Skladno z zgornjimi nasveti se boste izognili nepotrebnim servisnim posegom in zmanjšali stroške.

OPOMBE:

IZDELEK JE NAMENJEN SAMO ZA GOSPODINJSTVO!

Pred namestitvijo in priklopom izdelka je potrebno prebrati NAVODILA ZA UPORABO, NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV NAPRAVE, ki so priložena izdelku ("Navodila za uporabo"). Storitve, ki niso vključene v ceno izdelka, so MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV izdelka (niti v garancijskem roku, niti izven garancijskega roka).

Za pravilno in strokovno montažo in priklop izdelka je odgovoren kupec.

Vsaka okvara ali poškodba izdelka, ki jo povzroči nestrokovna sestava/namestitev in/ali povezava/priključitev izdelka, ni zajeta v redni garanciji in stroških popravila.

V tem primeru kupec nosi celotni strošek popravila izdelka in zamenjavo rezervnih delov.

Redno čiščenje vašega izdelka bo preprečilo okvaro izdelka in dodatne stroške popravila zaradi neustreznega vzdrževanja.

4. GARANCIJSKI POGOJI:

4.1. Za uveljavljanje pravice iz te dodatne garancije do brezplačnega popravila je kupec dolžan predložiti maloprodajni račun in ga je zato dolžan hraniti do izteka roka veljavnosti garancije.

4.2. Če kupec ne predloži maloprodajnega računa, bo pooblaščeni servis popravil izdelek izključno na stroške kupca.

4.3. Centralna služba GRUNDIG in uvoznik imata pravico preveriti pravilnost maloprodajnega računa pri prodajalcu.

5. KAJ NI ZAJETO V DODATNI GARANCIJI:

5.1. Vse okvare, nastale zaradi nestrokovne sestave/namestitve in/ali povezave/priključitve izdelka.

5.2 Vse okvare, ki so nastale kot posledica neustreznega vzdrževanja izdelka, v nasprotju z določili tega garancijskega lista in Navodil za uporabo, in sicer v delu, ki se nanaša na čiščenje in vzdrževanje ter na napotke o uporabi in na opozorila, predpisana s strani proizvajalca.

5.3. Čiščenje in vzdrževanje izdelka, ki je predvideno v Navodilih za uporabo in je del rednega ali občasnega čiščenja izdelka, je odgovornost stranke.

5.4. Vsi primeri iz točke 8.5. tega garancijskega lista.

6. ODGOVORNOST KUPCA:

6.1. Kupec je dolžan v celoti upoštevati Navodila za uporabo, še posebej pa določila, ki se nanašajo na uporabo, čiščenje in vzdrževanje izdelka in opredeljujejo: tehnične lastnosti izdelka, pravilnost uporabe ter način in obveznost čiščenja izdelka.

7. GARANCIJSKA IZJAVA:

7.1. Garant jamči, da ima izdelek deklarirane tehnične lastnosti in jamči za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka kupcu.

7.2. Izdelek bo pravilno deloval, če se uporablja v skladu s predvidenim namenom in Navodili za uporabo.

7.2.1. Na zahtevo kupca, podano v dodatnem garancijskem roku, bomo napako ali napako na izdelku odpravili v predpisanem roku, upoštevajoč naravo okvare in izdelka, brez večjih nevšečnosti za kupca.

7.2.2. Če izdelek ne bo popravljen, ga bomo zamenjali z ustreznim izdelkom.

7.2.3. V času, ko je bil izdelek na popravilu, se trajanje dodatne garancije podaljša.

7.2.4. Rezervni deli v dodatnem garancijskem roku bodo zagotovljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

8. GARANCIJSKI POGOJI:

8.1. Popravila v dodatnem garancijskem roku se izvajajo na naslovu kupca izdelka. Če izdelka na naslovu kupca ni mogoče popraviti, bo izdelek odpeljan na pooblaščeni servis, popravljen in vrnjen na naslov kupca.

8.2. Dodatna garancija se prizna za čas, ki je naveden na garancijskem listu pod naslednjimi pogoji:

8.2.1. da ima kupec pravilno izpolnjen in potrjen garancijski list in podatke iz maloprodajnega računa;

8.2.2. da je kupec pri montaži izdelka ravnal v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.3. da se izdelek uporablja v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.4. da je izdelek servisiran izključno na pooblaščenem servisu;

8.3. Popravila v dodatnem garancijskem roku oz. postopek za uveljavljanje garancije:

8.3.1. Potrebno je kontaktirati klicni center GRUNDIG na številko 082 803 987 ali preko e-mail naslova support-slo@grundig.com***.

8.3.2. Pred pogovorom z agentom mora kupec pripraviti:

- podatke iz maloprodajnega računa

- podatke o nazivu in modelu izdelka

- serijsko številko izdelka,

agent pa mu bo podal nadaljnja navodila. V primeru poslanega elektronskega sporočila s strani kupca, bodo nadaljnja navodila poslana s povratnim elektronskim sporočilom na kupčev elektronski naslov.

8.4. Popravila po poteku garancije:

Popravila po poteku garancije bo izvajal pooblaščeni servis v skladu s pogoji in cenami vsakega posameznega servisa in bo vgrajeval samo originalne nadomestne dele z doplačilom po ceniku servisa.

8.5. Dodatna garancija ne velja v naslednjih primerih:

8.5.1. neupoštevanje Navodil za uporabo;

8.5.1.2. blokade odtokov;

8.5.1.3. okvare pregretja filtrov, kondenzatorjev, ki so posledica nerednega vzdrževanja-čiščenja (obvezno čiščenje, ki ni vključeno v vzdrževanje v garancijski dobi) ali zaradi oteženega pretoka zraka - zaprta odprtina ventilatorja, zamašene odtočne cevi;

8.5.1.4. zastoja omrežja v dovodni cevi;

8.5.1.6. škoda nastala zaradi priklopa na neustrezno električno omrežje, nepravilnega priklopa (nihanje napetosti nad dovoljenim odstopanjem, neustrezna vrsta ali tlak plina, nestandardne plinske mešanice, prehod na druge vrste plina ipd.) in kot posledica neustreznega tlaka v vodovodnem omrežju;

8.5.1.7. namestitev naprave v neustreznih pogojih - prostori z vlago, visoko temperaturo itd.;

8.5.1.8. poškodbe zunanjih in notranjih delov naprave zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev;

8.5.1.9. tresenje naprave, to je hrup, ki nastane zaradi nepravilne vgradnje ali niveliranja;

8.5.1.10. zamenjava potrošnega materiala: npr. žarnice, filtri, priključne cevi;

8.5.2. mehanske poškodbe izdelka zaradi nepravilne uporabe in/ali malomarnosti;

8.5.3. če je izdelek popravila nestrokovna oseba in/ali nepooblaščen servis in/ali so bili vgrajeni neoriginalni nadomestni deli;

8.5.4. če je vzrok okvare ugotovljen in ni posledica napake proizvajalca;

8.5.5. uporaba izdelka v profesionalne namene;

8.5.6. če kupec nima garancijskega lista in podatkov iz maloprodajnega računa;

8.5.7. pojav povečanega hrupa naprave, ki je posledica redne uporabe naprave in ne vpliva na osnovno delovanje naprave;

8.5.8. estetske spremembe na napravah ali delih, ki so posledica uporabe in obrabe izdelka, ki neposredno ne vplivajo na funkcionalnost naprave:

8.5.8.1. brisanje oznak (na steklu, keramiki, stikalih, sprednji plošči, steklenih vratih);

8.5.8.2. sprememba barve: ročajev, stikal, sprednjih plošč, pokrovov štedilnikov, vgradnih plošč, montažnih plošč, koncev kuhališč, gorilnikov (tesnila, nosilci, krone, pokrovi itd.);

8.5.9. v primeru okvare zaradi višje sile, vključno z udari strele, poplavami, požari, potresi, električnim tokom, nihanjem napetosti, elektromagnetnimi motnjami, neustreznim pritiskom vode itd.;

8.5.10. če je klimatsko napravo vgradilo podjetje, ki ni vpisano v register (evidence) Ministrstva za okolje in nima veljavne odločbe oz. potrdila Ministrstva za okolje;

8.5.11. poškodbe cevi kondenzatorja, poškodbe uparjalnika in druge poškodbe zaradi korozije zaradi atmosferskih vplivov.

8.6. Okužba z zlonamernimi programi (virusi) ali uporaba izdelka s programsko opremo, ki ni bila priložena izdelku, ali nepravilno nameščena programska oprema.

8.7. Prilagoditve ali prilagoditve brez predhodnega pisnega soglasja GRUNDIG, tj. nadgradnja izdelka, ki presega tehnične specifikacije ali lastnosti, opisane v navodilih za uporabo.

8.8. Ta dodatna garancija zajema samo komponente strojne opreme izdelka. Ne zajema programske opreme (bodisi Grundig ali programske opreme tretjih oseb), za katero so na voljo ali se uporabljajo licenčna pogodba za končnega uporabnika ali ločene garancijske izjave ali izjeme.

9. GARANCIJSKI POGOJI ZA KLIMATSKE NAPRAVE

9.1. Dodatna garancija na klimatsko napravo velja pod pogojem, da je montažo klimatske naprave izvedlo podjetje oziroma obrt in da je klimatsko napravo dalo v obratovanje podjetje oziroma obrt, ki je vpisana v register (evidence) Ministrstva za okolja in ima veljavno odločbo oz. potrdilo Ministrstva za okolja za zbiranje, preverjanje tesnosti, vgradnjo in vzdrževanje ali servisiranje hladilnih in klimatskih naprav in opreme, ki vsebujejo ali so odvisne od nadzorovanih snovi oz. fluoriranih toplogrednih plinov, ki to potrdijo s podpisom in žigom na za to predvidenem mestu na garancijskem listu. Montažo klimatske naprave s strani strokovnega in pooblaščenega serviserja plača končni kupec.

9.1.1. Dodatna garancija na klimatsko napravo je 24 mesecev od dneva montaže oziroma največ 26 mesecev od dneva nakupa in velja samo za klimatsko napravo ter izključuje napake na montaži, izvedene pri montaži naprave.

9.1.2. Naprava pomeni notranjo in zunanjo enoto, ki se ujemata po modelu in moči.

9.2. Storitve nastavitve, rednega čiščenja, montaže in zagona niso predmet garancije in serviser/monter tudi te storitve zaračuna lastniku naprave po svojem ceniku.

9.3. Dodatna garancija ne pokriva materiala, ki je bil uporabljen pri montaži naprave (cevi, nosilci ipd.), nepravilnega priklopa na električni napajalnik, kot tudi priklopa na napajalnik z nepravilno napetostjo ali frekvenco.Copyright © 2024. www.grundig5.com